รับทำแผนธุรกิจ – Writing a business plan Service

เราคือผู้ให้บริการงานที่ปรึกษา (Consultant)

SMEsplannet ให้บริการที่ปรึกษาธุรกิจ ด้วยประสบการณ์การเป็นปรึกษาธุรกิจมานานกว่า 15 ปี เพราะเราตระหนักดีถึงหน้าที่ความรับผิดชอบและความเป็นมืออาชีพด้านงานที่ปรึกษาธุรกิจ เราพร้อมที่จะเป็นพลังเพื่อผลักดันธุรกิจของคุณให้ก้าวไปสู่เป้าหมายตามที่ได้ตั้งความหวังไว้และประสบความสำเร็จได้ในอนาคต ด้วยเราเข้าใจดีว่า การวางแผนธุรกิจ ของท่าน มีความสำคัญต่อธุรกิจเพียงใด เราจึงให้ความสำคัญกับลูกค้าทุกๆ รายที่ขอคำปรึกษาธุรกิจกับเรา เราได้ตั้งอุดมการณ์ ในการทำงานด้วยความทุ่มเทและเอาใจใส่กับงานบริการของเรา ซึ่งเป็นความสำเร็จที่ผ่านมา มากมายหลากหลายธุรกิจ เราได้ร่วมแรงร่วมใจที่จะสร้างสรรค์งานบริการ อย่างเต็มกำลังความสามารถ เพื่อให้ท่านได้แน่ใจว่าธุรกิจของท่านจะได้รับบริการอย่างเต็มขีดความสามารถ ด้วยผลงานคุณภาพ และเป็นมืออาชีพโดยแท้จริงตามที่ท่านคาดหวัง ดังนั้นเราจึงพร้อมให้บริการ หากท่านเชื่อมั่น เราพร้อมเสมอกับการให้บริการที่เต็มเปี่ยมไปด้วยพลังที่จะผลักดันให้ธุรกิจของท่านประสบความสำเร็จได้ในที่สุด

จากประสบการณ์ที่ผ่านมา ทำให้เราได้มีโอกาสได้พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ไม่ว่าจะเป็นนักธุรกิจ เจ้าของกิจการร้านค้า ผู้ประกอบการ SMEs หรือแม้กระทั่ง ผู้ที่ต้องการเริ่มต้นธุรกิจใหม่ มามากมาย ซึ่งก็ล้วนแต่มีความต้องการและมีเป้าหมายเดียวกันคือทำอย่างไรให้ธุรกิจประสบความสำเร็จและสามารถแข่งขันในตลาดได้ ธุรกิจสามารถดำเนินไปได้อย่างไม่มีอุปสรรค แต่สิ่งหนึ่งที่ได้สัมผัสและรับรู้มาว่า ธุรกิจต่างๆ โดยส่วนใหญ่ไม่ได้มีการวางแผนธุรกิจ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงาน มีแต่เพียงนโยบายและเป้าหมายที่วางเอาไว้ แต่ไม่รู้ว่าจะประสบผลสำเร็จหรือไม่อย่างไร จึงเป็นเรื่องที่ต้องตระหนักและถือเป็นเรื่องเร่งด่วนที่มีจำเป็น เพราะในโลกธุรกิจ การวางแผนธุรกิจถือเป็นหัวใจสำคัญของการทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ ซึ่งหากไม่มีแผนแล้ว การดำเนินธุรกิจจะเป็นไปในทิศทางใด ก็ไม่อาจจะรู้ได้ เป็นเพียงแต่การดำเนินธุรกิจไปวันๆ ให้มียอดขายให้มากที่สุด แต่ลืมนึกไปว่าการที่จะดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จนั้น ยังมีปัจจัยต่างๆ มากมาย ถึงแม้จะมีการวางแผนธุรกิจแล้วก็ตาม ดังนั้นการวางแผนธุรกิจหรือกำหนดแผนงานธุรกิจ หรือจะเรียกว่า “แผนธุรกิจ” จึงมีความจำเป็นที่ทุกธุรกิจจะต้องมี เพื่อใช้เป็นแบบแผนของการดำเนินธุรกิจ และสามารถปรับแผน แก้ไข ปรับปรุงเพื่อให้มีความทันสมัยอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องแผนการตลาด และการขาย แผนบริหารจัดการ หรือแม้กระทั่ง แผนการเงินและการลงทุน ทั้งนี้เพื่อให้ทราบถึงเป้าหมายและทิศทางในการดำเนินธุรกิจ และหากได้มีการวางแผนงานไว้เป็นอย่างดีแล้ว ก็ย่อมจะทำให้ธุรกิจสามารถดำเนินงานได้อย่างมีแบบแผน ทำให้ทราบถึงขอบเขตของการดำเนินงาน กรอบระยะเวลา การปฏิบัติการ รวมทั้งเรื่องของการวางแผนทางการเงิน เพื่อประเมินผลประกอบการในการดำเนินธุรกิจ

ทาง SMEsplannet มีความยินดีและพร้อมบริการ โดยเรามีขอบเขตการรับบริการดังต่อไปนี้
ขอบเขตการให้บริการของดังต่อไปนี้

 1. ให้คำปรึกษาในการจัดทำแผนธุรกิจเพื่อใช้ในการยกระดับองค์กร ระดับส่วน และระดับฝ่ายงาน
 2. ให้คำปรึกษาในจัดทำแผนธุรกิจเพื่อขอกู้เงิน หรือระดมทุน สำหรับโครงการการลงทุน หรือ การก่อตั้งธุรกิจใหม่
 3. ศึกษาวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางธุรกิจ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจที่จะ เปิดตลาดใหม่ หรือการเข้าสู่ธุรกิจใหม่ของนักลงทุน หรือเพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารในการกำหนดแผนและวางกลยุทธ์ทางธุรกิจ
 4. จัดทำ Project Finance เพื่อเสนอขอรับการสนับสนุนด้านเงินทุนจากสถาบันการเงินต่างๆ ทั้งใน และต่างระเทศ รวมถึงการแนะนำ จัดหาหาสถาบันการเงินที่เหมาะสม
 5. ให้คำปรึกษาและเข้าร่วมปรับปรุงองค์กร และการวางระบบบัญชี เพื่อประโยชน์สูงสุดทางธุรกิจ
 6. ให้คำปรึกษาและจัดหาผู้ร่วมทุน หรือพันธมิตรทางการค้า เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางธุรกิจ
 7. ให้คำปรึกษาด้านการวางแผนทางการตลาด แผนกลยุทธ์ การนำพาธุรกิจเข้าสู่ตลาดใหม่ รวมถึงให้คำปรึกษาด้านงานวิจัยตลาด และวิจัยธุรกิจงานสำรวจวิจัย งานภาคสนาม วิเคราะห์ spss
ครอบคลุมทุกบริการ โดยมีรายละเอียดการรับงาน บริการให้คำปรึกษา (Consult Service) ประกอบด้วย?
 1. ดำเนินธุรกิจด้านการให้คำปรึกษาด้านการเงินและการลงทุน
 2. บริการรับเขียนแผนธุรกิจเพื่อขอรับการสนับสนุนด้านสินเชื่อโครงการธุรกิจ(รับประกันคุณภาพ) (Business Plan) Hot !!
 3. บริการ รับเขียนแผนธุรกิจเพื่อหาผู้ร่วมทุนโครงการธุรกิจ
 4. บริการ รับเขียนแผนธุรกิจเพื่อขอเงินทุนหมุนเวียนโครงการ (Business Plan Cashflow) Hot !!
 5. บริการ รับเขียนแผนวิเคราะห์โครงการเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการลงทุน (Feasibility Study) Hot !!
 6. บริการ รับเขียนแผนปรับโครงสร้างหนี้กิจการ (Refinance) ยื่นต่อสถาบันการเงิน
 7. บริการ รับเขียนแผนโครงการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ หมู่บ้าน คอนโด อพาร์ทเม้นท์ ฯ พร้อมยื่นเสนอต่อสถาบันการเงิน งานออกแบบ รับเหมาก่อสร้าง ขออนุญาติ Hot !!
 8. บริการ วิเคราะห์งบการเงินเพื่อการบริหาร การศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงินและการลงทุน
 9. บริการ ที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษาด้านการเงิน และการบัญชี บัญชี การวางระบบบัญชี รับทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี สอบบัญชี การควบคุมภายใน ตรวจสอบภายใน สำนักงานบัญชี ฯ
 10. บริการ ที่ปรึกษาด้านการตลาด รับเขียนแผนการตลาด วางแผนการตลาด วางแผนกลยุทธ์ แผนการโฆษณาและประชาสัมพันธ์กิจกรรมทางการตลาด ทุกประเภทฯ Hot !!
 11. บริการ งานวิจัย วิจัยตลาด วิจัยธุรกิจ และวิจัยผลิตภัณฑ์ ที่ปรึกษางานวิจัย ที่ปรึกษาโครงการวิจัย จัดทำวิจัย ทำวิจัย วิจัย วิเคราะห์ค่าสถิติวิเคราะห์ผลด้วยโปรแกรม SPSS Hot !!
 12. บริการ ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย/ว่าคดีความ ทำคดีและธุรกรรมด้านกฎหมาย
 13. บริการ ประเมินราคาทรัพย์สิน ทุกประเภทเพื่อประเมินมูลค่าทรัพย์สิน, เพื่อเป็นหลักทรัพย์จำนอง,เพื่อการซื้อขาย,เพื่อทราบมูลค่าทรัพย์สินที่ถือครอง,เพื่อแจกแจงทรัพย์สินและ การลงทุน ฯ Hot !!
 14. บริการ รับเขียนแผนธุรกิจโครงการนักศึกษาทุกสถาบันฯ (พิเศษ) Hot !!
 15. บริการ รับวางแผนธุรกิจเข้าสู่ระบบธุรกิจแฟรนไชส์ New !
 16. บริการ รับเขียนคู่มือแฟรนไชส์ ระบบธุรกิจแฟรนไชส์ New !
 17. ที่ปรึกษา ธุรกิจเว็บไซต์ เว็บธุรกิจ เว็บวาไรตี้ เว็บช็อปปิ้ง ฯ รับทำเว็บไซต์ ออกแบบเว็บไซต์ วางแผนงานการตลาด วางโครงสร้างเว็บไซต์ ดูแลพัฒนาระบบการจัดการเว็บไซต์ ฯ

ทั้งหมดนี้ เพื่อที่จะเป็นแนวทางให้แก่ผู้ประกอบการหรือผู้ที่ต้องการลงทุนในธุรกิจแต่ไม่ทราบว่าจะเริ่มต้นอย่างไร โดยเฉพาะการขาดเงินทุนหมุนเวียนเพื่อประกอบกิจการหรือเริ่มต้นกิจการใหม่ การวางแผนธุรกิจ การบริหาทีมงานพร้อมให้คำปรึกษาแก่ท่าน ด้วยทีมงานคุณภาพที่รู้จริงและมีประสบการณ์โดยตรง ในธุรกิจด้านนี้ เราจะให้บริการแก่ท่านด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เที่ยวตรง ในราคายุติธรรม และจะร่วมเดินทางไปกับท่านเพื่อให้ธุรกิจของท่านประสบผลสำเร็จ

โดยเรายินดีให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่ท่าน ไม่ว่าจะเป็นโครงการปัจจุบันหรือโครงการในอนาคต โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ เพื่อประเมินความเป็นไปได้โครงการครับ เกณฑ์พิจารณารับงานก็จะพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินความเป็นไปได้เบื้องต้นครับ หากท่านมีประเด็นคำถามหรือข้อสงสัยประการใดสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่

ติดต่อเราได้ที่ email :  smesplannet@gmail.com หรือเข้าชมเว็บไซต์ www.smesplannet.com แล้วเราจะรีบติดต่อท่านโดยเร็วที่สุด ไม่ว่าจะเป็นการส่งคำถาม ขอคำปรึกษา หรือสอบถามเบื้องต้น เรายินดีให้ความกระจ่างแก่คุณๆ ทุกท่าน หรือฝากคำถามมาได้ที่นี่ที่เดียว เท่านั้น แล้วท่านจะรู้ว่า เรื่องธุรกิจ ไม่ยากอย่างที่คิด ที่นี่มีคำตอบให้กับทุกคำถาม

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s